Vår service

Selskapsservice

Etableringskrav
Et engelsk selskap er raskt og billig å etablere, og kapitalkravene er særdeles begrensede. Til gjengjeld krever både stiftelsen og den løpende administrasjon av engelske selskaper en del innsikt i engelsk selskapslovgivning, samt erfaring om hvordan de lovmessige krav håndteres korrekt.

Aksjekapital og administrasjon
Ved stiftelsen av et engelsk selskap skal det etableres en aksjekapital av en vis størrelse – typisk £100 – men det kan i prinsippet være enda mindre.

Selskapet skal ha en registrert adresse i England eller Wales og skal ha minimum én direktør. Selskapet bør av praktiske grunner også ha en selskapssekretær i Storbritannia. Anglodan utfører normalt vervet som selskapssekretær.

Selskapssekretæren er et særskilt fenomen i engelsk rett, idet det er en offisiell tittel på den fysiske eller juridiske person, som kan dokumentere selskapets juridiske forhold overfor 3. part, og som kan skrive under på selskapets vegne iflg. direktørens instrukser. En selskapssekretær er altså ikke å sammenligne med en sekretær i norsk forstand.

Anglodan kan tilby å forsyne et selskap med både registrert adresse og selskapssekretær. Videre kan Anglodan tilby å føre selskapets aksjonærfortegnelse (må ikke forveksles med det sentrale selskapsregister, Companies House), som iflg. loven skal inneholde alle opplysninger om direksjon, sekretær, panteavtaler, m.m. Endelig kan Anglodan tilby å oppdatere og innsende det årlige opplysningsskjema (Annual Return) til selskapsregistret. Alle disse tjenestene er inneholdt i Anglodan’s basispakke til £830 for opprettelse og 1. års engelske selskapsadministrasjon.

Ordforklaringen gir en nærmere beskrivelse av de begreper som er nevnt her.

Regnskapsplikt i England
Et selskap som er registrert i England, skal hvert år senest 9 måneder etter regnskapsårets avslutning levere et årsregnskap til det engelske selskapsregistret (Companies House). Dette gjelder selv om selskapet ikke har hatt noen aktiviteter.

Har selskapet ikke hatt noen aktiviteter, kan det imidlertid innsendes et ”passivt” årsregnskap (Dormant Company Accounts), som er svært enkelt og lett å utarbeide.

Skatteplikt i England
Skal det også innsendes engelsk selvangivelse. Selskapet kan dog slippe å innsende engelsk selvangivelse hvis det engelske skattevesenet mottar dokumentasjon for at selskapet betaler skatt i Norge. Hvis det ikke sendes inn verken dokumentasjon for norsk skatteplikt eller engelsk selvangivelse til de engelske skattemyndigheter, kan det få alvorlige konsekvenser for selskapet.