Retningslinjer for personvern

Anglodan Services Ltd – Retningslinjer for personvern

Ikrafttredelsesdato: 25. mai 2018

Disse retningslinjer for personvern forklarer hvordan Anglodan Services Ltd innsamler, anvender og utleverer dine personlige data, og hva dine rettigheter er i forhold til de personopplysninger, som vi ligger inne med.
I disse retningslinjer for personvern er vi de, der kontrollerer dine personopplysninger, og vi er derfor underlagt EU’s Generelle Databeskyttelsesdirektiv 2016/679 (heretter kalt ”GDPR”) og de lokale databeskyttelsesregler, der evt. måtte gjelde.
Disse retningslinjer for personvern erstatter alle tidligere retningslinjer for personvern eller lignende, som du evt. måtte have mottatt fra oss, eller som du har sett forut for ovenstående ikrafttredelsesdato.

Dine rettigheter

I henhold til GDPR har du flg. rettigheter:

 • Å få tilgang til, og kopier av, de personopplysninger, som vi ligger inne med om deg.
 • Å kreve, at vi opphører med å anvende dine personopplysninger, hvis denne anvendelse giver anledning til skade eller nød.
 • Å kreve, at vi ikke sender deg reklamer.
 • Å kreve, at vi sletter dine personopplysninger.
 • Å kreve, at vi minker anvendelsen av dine personopplysninger.
 • Å få tilsendt de personopplysninger fra oss som vi har mottatt fra deg og som vi ligger inne med, i et akseptabel format valgt av deg, herunder formater som kan anvendes til å overføre disse personopplysninger til en anden datakontrollør, og
 • Å krever, at vi retter de personopplysninger, som vi ligger inne med om deg, om ikke de er korrekte.

Bemerk vennligst, at ovenstående rettigheter ikke er absolutte, og at vi muligens kan have rett til å avvise krav i tilfelle hvor unntak gjelder. Du kan finne ut mer om dine rettigheter på www.ico.org.uk

Om du har noen spørsmål til hvorledes vi anvender dine personopplysninger eller ønsker du at gjøre noen av ovenstående krav gjeldende bes du vennligst kontakte vår databeskyttelsesrepresentant pr. e-mail: eller pr. brev: Anglodan Services Ltd, 75 Bell Gardens, Haddenham, Ely, Cambs, CB6 3TX, England.

Såfremt du ikke er fornøyd med hvordan vi anvender dine personopplysninger kan du klage til www.ico.org.uk.

Hvordan vi innhenter dine data

Vi innhenter dine personopplysninger på forskjellig vis, f.eks. som flg.:

 • Fra de informasjoner, som du giver oss, når vi møtes.
 • Fra informasjon om deg, som vi har mottatt fra ditt selskap eller gjennom en formidler.
 • Når du kommuniserer med oss skriftlig, telefonisk, pr. fax, gjennom vår online bestillingsskjema, pr. e-mail eller annen form for elektronisk kommunikasjon. I den henseende vil vi evt. overvåke, registrere, og oppbevare opplysninger som vi har mottatt herigjennom.
 • Når du utfyller (eller når vi – på dine vegne – utfyller) bestillingsskjemaer, søknadsskjemaer eller andre skjemaer.
 • Fra dine agenter, rådgivere, mellommenn, eller formyndere av dine aktiver.
 • Fra offentlige tilgjengelige kilder eller fra tredjeparter – hovedsakelig når vi skal sjekke din bakgrunn.

De kategorier av personopplysninger, som vi innhenter

Vi innhenter personopplysninger om deg i flg. kategorier:

 • Ditt navn og dine kontaktopplysninger, herunder din privat- eller forretningsadresse, stilling, e-mail adresse og telefonnummer.
 • Biografiske opplysninger som evt. kan bekrefte din identitet, herunder din fødselsdato, ditt personnummer, ditt passnummer eller dine ID-kort opplysninger, ditt bostedsland og/eller din nasjonalitet.
 • Opplysninger vedr. din privatøkonomi som f.eks. inntekt, utgifter, aktiver og passiver, formuekilder og bankkontoopplysninger.
 • En forståelse av de mål og hensikter, du har i forbindelse med kjøp av våre tjenesteytelser.
 • Opplysninger om ditt yrke, utdannelse, familie eller personlige forhold, og dine interesser, hvor det måtte være relevant.
 • Opplysninger som kan anvendes til at vurdere om du evt. er en politisk utsatt person eller utgjør en risiko for hvitvask av penger.

Grunnlaget for anvendelse av dine personopplysninger (utover behandling med ditt samtykke), hvorledes vi anvender disse personopplysninger, og hvem vi deler dem med


(i) Oppfyllelse av våre kontraktuelle forpliktelser overfor deg

Vi anvender dine personopplysninger fordi det er nødvendig for at vi kan oppfylle en kontraktfestet forpliktelse i hvilken du inngår, eller for å utføre oppgaver, som du har bedt os om, innen at vi har inngått en kontraktfestet avtale.

I den henseende anvender vi dine personopplysninger til flg. formål:

 • Å utarbeide et tilbud til deg vedr. de tjenesteytelser, som vi tilbyr.
 • Å levere de tjenesteytelser til deg, som vi har blitt enige med deg om at levere.
 • Å behandle klager eller besvare kommentarer, som du måtte have.
 • Til ethvert andet formål, som du har utlevert dine personopplysninger til.

I den henseende vil vi evt. dele dine personopplysninger med – eller overføre dem til – flg.:

 • De av dine agenter, rådgivere, formidlere og bestyrere av dine aktiver, som du har opplyst oss om.
 • Tredjeparter som vi hyrer til å hjelpe oss med å levere tjenesteytelser til deg.
 • Våre profesjonelle rådgivere i tilfelle hvor det er nødvendig for oss for å innhente deres råd eller assistanse, herunder advokater, revisorer, IT-rådgivere eller PR-rådgivere.
 • Inkassobyråer i tilfelle hvor det er nødvendig for å innkreve de penge, som du skylder oss.
 • Andre tredjeparter såsom formidlere som vi introduserer deg til. Vi vil så vidt mulig fortelle deg hvem de er før vi introduserer deig til de.
 • Våre leverandører av dataoppbevaring.

(ii) Legitime interesser
Vi anvender også dine personopplysninger fordi det er nødvendig av hensyn til våre legitime interesser, eller i tilfelle hvor det er nødvendig av hensyn til en anden persons legitime interesser.

I den henseende anvender vi dine personopplysninger til flg. formål:

 • Opplæring av vårt personale eller i forbindelse med overvåking av kvaliteten av deres arbeide.
 • Administration og ledelse av vår virksomhet, herunder innkrevning av penger, som du skylder oss, samt arkivering eller statistisk analyse.
 • Innhenting av råd om våre rettigheter og forpliktelser. F.eks. i tilfelle hvor vi har bruk for juridisk rådgivning om vår egen virksomhet.

I disse tilfelle deler vi dine personopplysninger med flg.:

 • Våre rådgivere eller agenter i tilfelle hvor det er nødvendig for oss for å kunne ta imot deres råd eller assistanse.
 • Med tredjeparter og deres rådgivere hvor disse tredjeparter kjøper, eller overveier å kjøpe, vår virksomhet, enten helt eller delvis.

(iii) Juridiske forpliktelser
Vi anvender også dine personopplysninger i forbindelse med oppfyllelse av de juridiske forpliktelser, som vi er underlagt.

I den henseende anvender vi dine personopplysninger til flg. formål:

 • Å oppfylle de juridiske og lovmessige forpliktelser som vi er underlagt, herunder f.eks. lovgivning om hvitvask av penger.
 • Som krevet av skattemyndigheter eller en kompetent domstol eller juridisk myndighet.

I den henseende vil vi dele dine personopplysninger med flg.:

 • Våre rådgivere i tilfelle hvor det er nødvendig for at vi kan innhente deres råd eller assistanse.
 • Våre revisorer i tilfelle hvor det er nødvendig for at de kan utføre deres arbeide.
 • Med tredjeparter som hjelper oss med å undersøke bakgrunnen din.
 • Med relevante myndigheter eller lovutøvende myndigheter i tilfelle hvor vi er forpliktet hertil.

Reklame og markedsføring

Vi vil ikke anvende dine personopplysninger til reklame eller markedsføring, og vi vil heller ikke tillate nogen tredjepart å gjøre det.

Overførsel og behandling av dine personopplysninger utenfor Den Europeiske Union

Når vi deler dine personopplysninger med tredjeparter som beskrevet i nærværende retningslinjer for personvern kan opplysningene evt. blive overført til en mottaker utenfor Den Europeiske Union. Under disse omstendigheter vil dine personopplysninger kun blive overført på et av flg. grunnlag:

 • Landet, som vi overfører personopplysningene til, er godkjendt av Den Europeiske Kommisjon som havene et tilstrekkelig høyt beskyttelsesnivå for personopplysninger.
 • Overførselen er til en mottaker i USA som har registrert seg jf. den europeisk-amerikanske databeskyttelsesforordning.
 • Mottaker har inngått standardklausuler godkjent av Den Europeiske Kommisjon med oss.
 • Du har uttrykkelig gitt oss tillatelse til å gjøre det.

For at få flere opplysninger om vår overførsel av dine persondata til mottakere utenfor Den Europeiske Union og de relevante lande bedes du vennligst kontakte oss:
Pr. brev: Anglodan Services Ltd, Jupiter Drive, Battersea Reach, Ensign House, London SW18 1TA, United Kingdom.
Pr. e-mail:

Oppbevaring av dine personopplysninger

Vi vil kun oppbevare din personopplysninger så lenge, at har lovmessig belegg for å gjøre det. I særdeleshet:

 • Hvor vi har innsamlet dine personopplysninger som krevet i lovgivning om bekjempelse av hvitvasking av penger, herunder til bruk for identifikasjon, screening og innrapportering, oppbevarer vi disse personopplysninger i mellom fem og syv år etter avslutningen av vårt samarbeide, med mindre vi p.g.a. annen lovgivning eller i forbindelse med rettssaker er forpliktet til å oppbevare disse opplysninger lengre.
 • Ellers vil vi i de fleste tilfelle beholde dine personopplysninger i en periode på syv år etter opphør av vår kontraktfestet – eller andre – forpliktelser over for deg i tilfelle av at der oppstår krav som følge av levering av våre tjenesteytelser til deg.

Bruk av informasjonskapsler

Klikk her for å lese om bruk av informasjonskapsler på vår nettsider.